โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 7 มีนาคม 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี คณาจารย์และบุคลากร จาก สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี ระดับคณะและหน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึง เพื่อนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการวิพากษ์การนำเสนอโครงการ ของคณะและหน่วยงาน