เยี่ยมชมและศึกษาหลักการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 มี.ค. 66 อาจารย์ ดร.สุวัชราพร สวยอารมณ์ ประธานสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จำนวน 38 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมพื้นที่ภายในสถาบันฯ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ สำหรับนักศึกษาครู” โดยนักศึกษาให้ความสนใจ สอบถาม และเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการเรียนได้