ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มี.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท ”โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านการศึกษาต่อและการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565“โดยมีกิจกรรม ดังนี้การมอบสายสะพายและของที่ระลึกให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การผูกข้อมือให้ศิษย์ และการมอบของที่ระลึกของรุ่นน้องให้รุ่นพี่ เป็นต้ ณ ลานเอนกประสงค์อินทราสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์