ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 15 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ผู้แทนจาก 5 คณะ และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวศิริพร ขจรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระพิจารณาดังนี้ 1)พิจารณาขออนุโลมปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ปิดแบบมีเงื่อนไข จำนวน 3 หลักสูตร 2) พิจารณาขออนุมัติการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร 3) พิจารณาร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) และ 4) พิจารณาขออนุมัติการยกเลิกการปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) ของคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตรและโดยจัดการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings.