ทูตกิจกรรมผู้เชิญพานตรามหาวิทยาลัย

ทูตกิจกรรมผู้เชิญพานตรามหาวิทยาลัย เครื่องทองน้อย พานเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย และผู้ถือป้ายมหาวิทยาลัย ในพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้เชิญพานตรามหาวิทยาลัย นางสาวธนัชนก สมบัติ ทูตกิจกรรมฝ่ายหญิง นักศึกษาสาขา วิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เชิญเครื่องราชสักการะ นายนพัฒน์ วิงวอน ทูตกิจกรรมฝ่ายชาย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เชิญพานเข็มเครื่องหมายชาย นายเกียรติศักดิ์ โกลักษณานนท์ รองทูตกิจกรรมฝ่ายชาย นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เชิญพานเข็มเครื่องหมายฝ่ายหญิง นางสาววรนุช จันทร์สุวรรณ รองทูตกิจกรรมฝ่ายหญิง นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ถือป้ายมหาวิทยาลัยฝ่ายชายนายณัฏฐากร เพชรสุวรรณ รองทูตกิจกรรมฝ่ายชาย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ถือป้ายมหาวิทยาลัยฝ่ายหญิง นางสาวอนันตญา ปราศรัย รองทูตกิจกรรมฝ่ายหญิง นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี