มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย

วันที่  14 ก.พ. 66 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้ เป็นนามของสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็น “สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาราชภัฏทั่วประเทศ”