เข้าร่วมการแถลงข่าว “รูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21”

วันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง รองคณบดีฯ เข้าร่วมการแถลงข่าว “รูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21” หรือ PTRU Model : Professional Teacher of Rajabhat University ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “วันราชภัฏ โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะที่ประชุม ทปอ.มรภ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แถลงข่าวร่วมกัน ซึ่งมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมรับฟังด้วย ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ