โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืน

วันที่ 13 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืนรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC และ Smart City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืนรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC และ Smart City โดยใช้ Vision Builder เป็นเครื่องมือ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ