ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 ก.พ. 66 เวลา 11.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ