ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 13 ก.พ. 66 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องเทพนิมิต ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ