ให้คำแนะนำต่อนักศึกษาภาคปกติ ทีมวิศวกรสังคม

วันที่ 10 ก.พ. 66 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับชมการฝึกซ้อมพร้อมให้คำแนะนำต่อนักศึกษาภาคปกติ ทีมวิศวกรสังคม คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมนำเสนอโครงการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต่อพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องศรีโสธร ชั้น 1 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา