กิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดให้มีกิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2543 และเนื่องในโอกาสทรงได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
วันนี้ (10 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชนครินทร์รวมใจสำนึกในพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสทรงได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ณ อาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ซึ่งในพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดปากน้ำ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบเนื่องด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันครบรอบที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2543 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้น้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจัดโครงการทําบุญเนื่องในวันพระเมตตา กัลยาณิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ รวมไปถึงเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราให้คงอยู่สืบไป และเนื่องในโอกาสทรงได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกอบกับในปีจะมีการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดโครงการราชนครินทร์รวมใจสำนึกในพระมหากรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้น