ประชุมหารือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีตามแนวทาง CWIE Platform และ EEC Model Type A

วันที่ 9 ก.พ. 66 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ประชุมหารือกับคณบดี และรองคณบดีวิชาการทุกคณะ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีตามแนวทาง CWIE Platform และ EEC Model Type A ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ