ศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า อำเภอบ้านโพธิ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รายวิชาการจัดการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operations Management) โดย ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ จัดโครงการศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการการผลิตและการดำเนินงานของสถานประกอบการ รวมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้ทั้งทางการบริหารทำงานและด้านการเรียนรู้