ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำกัด

วันที่  8 ก.พ. 66  เวลา 13.00 น. อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำกัด โดยมี การเลือกคณะกรรมการชุดใหม่และจับรางวัลให้แก่สมาชิก ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์