ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองสถิติทางการ ชุดข้อมูล “การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร (มะม่วง)” ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 8 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองสถิติทางการ ชุดข้อมูล “การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร (มะม่วง)” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา