ประชุมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1

วันที่ 7 ก.พ. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโชคอนันต์ (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ซึ่งมีการหารือในประเด็น
1.การสะท้อนภาพอนาคต ใน 5 ปีของการจัดการศีกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.ความต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็น Digital university ที่ส่งเสริมการพัฒนามิติ ทางการศึกษา ในมุมมองที่เป็นภาพของอนาคตทั้งในภาพมุมมองของโรงเรียน และจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการพัฒนาครูในพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทราสู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิชาชีพและวิชาการ
4.ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการศึกษาคุณภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา
5.สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามภาพความคาดหวัง