จัดทำรูปเล่มหนังสือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 7 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี และคณะทำงานจากคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน ร่วมจัดทำรูปเล่มหนังสือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 เล่ม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 2.โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace 3.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในเครือข่ายขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 4.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมรรถณะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 5.โครงการพัฒนาสมรรถณะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21 6.โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี