หารือการจัดทำหนังสือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 7 ก.พ. 66 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี ร่วมประชุมกับนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อหารือการจัดทำหนังสือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 เล่ม ซึ่งประกอบไปด้วย 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 2.โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace 3.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในเครือข่ายขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 4.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมรรถณะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 5.โครงการพัฒนาสมรรถณะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21 6.โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี