โครงการยกระดับการบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับต้นน้ำ (upstream system)

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการหาประเด็นโจทย์วิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับต้นน้ำ (upstream system) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ