หารือ แนวทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย e-Research

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับ นายวิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยทีมงาน ในประเด็นการหารือ แนวทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย e-Research มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้ ณ ห้องประชุม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี