ประชุมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์ เกมส์”

วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์ เกมส์” ครั้งที่ 1/2566 ซึ้งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ