ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 ม.ค. 66  เวลา 14.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ