ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 30 ม.ค. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่การเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี และความพร้อมในการนำเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์