สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับรางวัลชมเชย จากผลงานคลิปวีดิโอ “จากผลมะม่วง สู่ Soft Power มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นายอาทิตย์ ภิญโญวรกุล นางสาวจุฑาภรณ์ อาสายศ และนางสาวรพีพร เเก้วพันตา เข้ารับรางวัลชมเชย ผลงานคลิปวีดิโอ “จากผลมะม่วง สู่ Soft Power มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” จาก นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค (Storytelling) ในรูปแบบ Video Clip โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมาก จากนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทั่วประเทศ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี