เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 ม.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีวาระที่สำคัญ ประกอบไปด้วย
-การมอบใบประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” ระดับจังหวัด จำนวน 11 รางวัล
-การมอบโล่รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมบ้านบุญมี จำนวน 2 รางวัล
-การอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้บริจาคสิ่งของในโครงการเปิดเทอมใหม่ ปั้นน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back to School) ประจำปี 2565 จำนวน 22 รางวัล
-การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 จำนวน 1 รางวัล
-การอบเกียรติบัตรอำเภอคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 11 รางวัล
-การแนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
-การรายงานสถานการณ์และมาตรการโควิด – 19 จังหวัดฉะเชิงเทรา
-การรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดฉะเชิงเทรา
-การขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุข อย่างยั่งยืนจังหวัดฉะเชิงเทรา
-วีดิทัศน์รายงานการปฏิบัติงานสำคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา
-ตารางการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
-สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
-การขับเคลื่อนต่อเนื่องส่งเสริมจังหวัด Smart City ในการใช้นวัตกรรมและ Robot แก่ผู้ประกอบการและวิศวกรตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ 2564(รุ่นที่ 3)
-การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
-สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565
-การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
-การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
-ประชาสัมพันธ์หนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ ผ้าไทยตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
-ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน
-รายงานงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา