โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 20 ม.ค. 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Public Law with Rajabhat Rajanagarindra University Management Programme) เป็นวันที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายต่างๆ ที่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยควรทราบ เข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดทางกฏหมาย เพื่อการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยใช้สมรรถนะของบุคลากรในองค์กรในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ดังแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ