พิธีลงนามความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 19 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วม จำนวน 27 หน่วยงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยการร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนกำหนดมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย ตามหลัก 3 ป. “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและนักศึกษาปรับทัศนคติ ทำความดี มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเหลือบริการประชาชนและสังคม