สวัสดีปีใหม่และหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 19 ม.ค. 66 เวลา 09.20 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องวิชิตสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา