โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Public Law with Rajabhat Rajanagarindra University Management Programme) วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายต่างๆ ที่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยควรทราบ เข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดทางกฏหมาย เพื่อการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับประเด็นปัญหาทางกฏหมาย และ Workshop ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ