ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 ม.ค. 66 เวลา 13.30 น. นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบถึงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายงานการปิดบัญชีโครงการราชนครินทร์แฟร์ รวมไปถึงการพิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พร้อมแจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566