ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา