โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน”

วันที่ 18 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน” สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) และที่ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ