ประชุมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 ม.ค. 66  เวลา 14.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ