ประชุมพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานด้าน EdPEx

วันที่  13 ม.ค. 66  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานด้าน EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ