กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ปิ่นทอง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ และ อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวนันชีวา มณีฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้น ม.4-6 ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี