ต้อนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 ม.ค. 66 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ให้การต้อนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ทั้ง 2 สภาได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการในการพัฒนามหาวิทยาลัย การบริหารด้านบุคคลและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนคริทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์