แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตร

วันที่ 9 ม.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตร Pre degree/ Non degree ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์นกยูงไทยที่เชื่อมโยงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพัฒนาคนไปจนถึงผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทยในจังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเครือข่ายฯ และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และการบริหารจัดการระบบห้องสมุด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา