หารือเรื่องแนวทางการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาวะวิกฤติของมหาวิทยาลัยไทย

วันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี ร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ เพื่อหารือเรื่องแนวทางการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาวะวิกฤติของมหาวิทยาลัยไทย ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ