ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 22/2565

วันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 22/2565 ณ ห้องมใหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ