พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ด้านการศึกษาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

วันที่ 29 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ด้านการศึกษาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องนางนวล ชั้น 1 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ ผู้บริหารทั้งสองสถาบันเห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยสยามในฐานะสถาบันพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในฐานะสถาบันเปิดใหม่ ให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษาตามข้อบังคับ ของสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2563 ในการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริการสุขภาพและร่วมแก้ไขภาวะขาดแคลนบุคลากรด้านการพยาบาลของสังคม