เตรียมความพร้อมงานดนตรี ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”

วันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี มอบหมายให้นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประสานงานกับนายวราห์ เขินประติยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเตรียมความพร้อมงานดนตรี ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้กิจกรรมทางดนตรี และด้านศิลปะเป็นสื่อ พร้อมทั้งส่งเสริมนันทนาการที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดฉะเชิงเทราในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธ.ค. 65 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติบริเวณข้างวัดโสธรวรารามวรวิหาร