ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ผบ.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ผบ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ