กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม (Team building)ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม (Team building)ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ในวันเสาร์ที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก