สัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผนจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พ.ย. 65 วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมรับผิดชอบด้าน EdPEx ของคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ