ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องภาวะการเป็นผู้นำ “Leadership”
– การบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้นำนักศึกษา โดยนายพงศกร สวัสดิ์มาก หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
-การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนา Mindset ภาวะผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้นำนักศึกษา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม กิจกรรมฐาน Walk Rally “ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามัคคี รวมใจ พลังแห่งการดูแลกัน” โดยอาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น และทีมงาน อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก