ประชุมการจัดการประกวดดาวเดือน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการจัดการประกวดทูตกิจกรรม(ดาว-เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 และมีกำหนดจัดงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยมีนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา ผู้จัดการกองประกวด คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์