ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายรับรายจ่ายประจำคณะ

วันที่ 25 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายรับรายจ่ายประจำคณะ เพื่อเป็นการติดตามแนวทางการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายประจำคณะ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ