เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่าง FTI Academy

วันที่ 24 พ.ย.65 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่าง FTI Academy และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการแนวทางหารือแนวทางการจัดทำแบบสำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรม /วางแผนการทำงานร่วมกับ FTI ร่วมกับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานสายงาน FTI Academy และคณะทำงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom