การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3

วันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีบริหารและทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3 ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ